درخواست نوت افسر مهاجرت

درصورتی که یکی از موارد زیر شامل شرایط شما میشود میتوانیم برای دریافت نوت و جزییات نوشته شده توسط افسر مهاجرت کانادا اقدام کنیم . با دریافت نوت اصلی افسر مهاجرت، سوالات و ابهامات شما در مورد پرونده قبلی و یا فعلیتان پاسخ داده خواهد شد.

  • آیا درخواست ویزای شما رد شده است؟
  • آیا میخواهید بدانید که به چه دلیلی پرونده قبلی شما رد شده است؟
  • آیا می خواهید وضعیت ویزای خود را به هر دلیلی بررسی کنید؟
  • آیا درخواست ویزای شما به تاخیر افتاده است؟
  • آیا درخواست ویزای شما رد شده  و میخواهید با توجه به دلایل ردی پرونده قبل، مجددا اقدام کنید؟
  • آیا پرونده مهاجرتی درجریان دارید و نیاز دارید که متوجه شوید که وکیل مهاجرتی شما چه اطلاعات و مدارکی را ارائه کرده است؟
  • آیا اداره مهاجرت کانادا ازشما درخواست مدارک اضافی کرده و شما نیاز دارید که دلیل آن را متوجه شوید؟

برای دریافت نوت افسر مهاجرت کانادا، کپی پاسپورت خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

info@destican.ca